کد تخیف ترجمیار

0 نظر

متاسفانه در حال حاضر برای این نوع تخفیف، پیشنهاد فعالی وجود ندارد.

ترجمیار یک دستیار هوشمند است که با ترکیب سرعت ماشین و ظرافت انسان، فرآیند ترجمه را به پازل کلمات تبدیل می کند. جمله و پاراگراف آن برایتان هایلایت می شود و امکان ندارد فراموشکنید مشغول ترجمه چه بخشی هستید.ترتیب انتخاب جملات هم محدود نیست و می توانید از هر جای متن که بخواهید ترجمه را آغاز کنید. در پیشنهادهای ترجمه عبارات را با ترتیب درست کنار هم بچینید یا ترجمه خوب را مستقیما انتخاب کنید.