موبیکار

0 نظر

متاسفانه در حال حاضر برای این نوع تخفیف، پیشنهاد فعالی وجود ندارد.

رویای ما، خلق تجربه ی لذت بخش ارتباط هوشمند با خودرو برای همه است! و مهم ترین رسالت ما تحقق این رویا برای صاحبان خودروهای ایرانی است. رویایی که شاید تا همین دهه ی گذشته حتی تصورش ناممکن بود. رویایی که می توان گفت امروز بزرگ ترین و مهم ترین دستاورد تیم موبیکار است پس از حدود 4 سال تلاش بی وقفه! رویایی که تحققش به معنی پایان نیست، بلکه آغاز راهی طولانی تر و دشوارتر به سوی آینده صنعت خودروی ایران است. آینده ای که نبود اینترنت در آن بی معناست! آینده ای که باید آن را ساخت، و ما خوشحالیم که امروز با تولد موبیکار، در طول این مسیر طولانی، شما را در کنارمان خواهیم داشت!
...بیشتر