30بوک

0 نظر

تا 60 % تخفیف

همین چند وقت پیش (آخرهای سال 1394) بود که چند تا جوان، صمیمی، پرانرژی و لبریز از ایده، به عنوان یک دارودسته ی تبعیدیِ کرمِکتاب دور هم جمع شدیم تا به رویای معرفی و فرستادن کتاب به دوردست ترین کتاب خوارهای ایران برسیم. ما نه عینک گرد می زنیم، نه سبیل بلند داریم (به جز یک مورد) و نه زیاد اهل کافه رفتنیم.