کد تخفیف ریحون

کد تخفیف ریحون

کد تخفیف ۲۵ درصدی خرید از ریحون، سایت سفارش آنلاین غذا

 • کد تخفیف ۲۵ درصدی خرید از ریحون، سایت سفارش آنلاین غذا
 • ویژه اولین سفارش
 • سقف تخفیف۸۰۰۰ تومان
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف ۲۰ درصدی ریحون ویژه اولین سفارش

 • کد تخفیف ۲۰ درصدی ریحون ویژه اولین استفاده
 • ویژه اولین سفارش
 • تخفیف تا سقف ۵۰۰۰ تومان
 • مهلت استفاده: فروردین 97
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 5000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 5000 تومانی ریحون
 • برای سفارش های بیشتر از 15000 تومان
 • قابل استفاده برای سفارش اول
 • مهلت استفاده : 20 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ۳۰ درصدی ریحون

 • کد تخفیف 30% ریحون
 • برای سفارش های بیشتر از 20000 تومان
 • سقف تخفیف : 7000 تومان
 • قابل استفاده برای سفارش اول از اپلیکیشن
 • مهلت استفاده : 22 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ۵۰۰۰ تومانی ریحون

 • کد تخفیف 5000 تومانی ریحون
 • برای سفارش های بیشتر از 18000 تومان
 • قابل استفاده برای سفارش اول
 • مهلت استفاده : 23 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ۵۰۰۰ تومانی سامانه سفارش غذای ریحون

 • کد تخفیف 5000 تومانی ریحون
 • برای سفارش های بیشتر از 18000 تومان
 • قابل استفاده برای سفارش اول
 • مهلت استفاده : 23 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25% ریحون

 • کد تخفیف 25% ریحون
 • حداکثر تخفیف : 8000 تومان
 • ویژه استفاده در اپلیکیشن
 • قابل استفاده برای سفارش اول
 • مهلت استفاده : اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 10000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 10000 تومانی ریحون
 • ویژه سفارش اول
 • حداقل خرید 20000 تومان
 • قابل استفاده برای سفارش اول
 • مهلت استفاده : 2 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 10000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 10000 تومانی ریحون
 • ویژه سفارش اول
 • حداقل خرید 20000 تومان
 • مهلت استفاده : اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
100 ٪
تخفیف

کد تخفیف 30% ریحون

 • کد تخفیف 30% ریحون
 • ویژه استفاده در اهواز
 • ویژه سفارش اول
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • مهلت استفاده : اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

کد تخفیف 20% ریحون

 • کد تخفیف 20% ریحون
 • سقف تخفیف : 7000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 18 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

کد تخفیف 30% ریحون

 • کد تخفیف 30% ریحون
 • ویژه شهر کرج
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • مهلت استفاده : اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

کد تخفیف 30% ریحون

 • کد تخفیف 30% ریحون
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • مهلت استفاده : 26 اردیبهشت 
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا ویژه تهران

 • کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا
 • ویژه استفاده در تهران
 • ویژه سفارش اولین غذا
 • تا سقف تخفیف 8000 تومان
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا ویژه کرج

 • کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا 
 • ویژه استفاده در کرج
 • ویژه سفارش اولین غذا
 • تا سقف تخفیف 8000 تومان
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا ویژه مشهد

 • کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا
 • ویژه استفاده در مشهد
 • ویژه سفارش اولین غذا
 • تا سقف تخفیف 8000 تومان
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا ویژه شیراز

 • کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا
 • ویژه استفاده در شیراز
 • ویژه سفارش اولین غذا
 • تا سقف تخفیف 8000 تومان
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا ویژه اصفهان

 • کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا
 • ویژه استفاده در اصفهان
 • ویژه سفارش اولین غذا
 • تا سقف تخفیف 8000 تومان
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا ویژه تبریز

 • کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا
 • ویژه استفاده در تبریز
 • ویژه سفارش اولین غذا
 • تا سقف تخفیف 8000 تومان
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا ویژه رشت

 • کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا
 • ویژه استفاده در رشت
 • ویژه سفارش اولین غذا
 • تا سقف تخفیف 8000 تومان
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا ویژه قزوین

 • کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا
 • ویژه استفاده در قزوین
 • ویژه سفارش اولین غذا
 • تا سقف تخفیف 8000 تومان
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا ویژه اهواز

 • کوپن تخفیف 25 درصدی خرید از ریحون ، سامانه سفارش آنلاین غذا
 • ویژه استفاده در اهواز
 • ویژه سفارش اولین غذا
 • تا سقف تخفیف 8000 تومان
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 10% ریحون

 • کد تخفیف 10% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
10 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 6 خرداد
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف

کد تخفیف 10000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 10000 تومانی ریحون
 • برای سفارش های بیشتر از 20000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
100 ٪
تخفیف

کوپن تخفیف 15 درصدی خرید از ریحون سامانه سفارش آنلاین غذا

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • تا سقف 5000 تخفیف 
 • بدون محدودیت اولین سفارش
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 20 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 20% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 5000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 5000 تومانی ریحون
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : اسفند 97
دریافت کد تخفیف
100 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15%  ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 20 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 20% ریحون
 • سقف تخفیف : 6000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 5000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 5000 تومانی ریحون
 • قابل استفاده برای سفارش های بیشتر از 20000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 20 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 20 درصدی ریحون
 • سقف تخفیف : 20000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 15 درصدی ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 15 درصدی ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 15 درصدی ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15 درصدی ریحون

 • کد تخفیف 15 درصدی ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 5000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 5000 تومانی ریحون
 • حداقل خرید 10000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
5،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 10000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 10000 تومانی ریحون
 • قابل استفاده برای سفارش های بیشتر از 20000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
10،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف سفارش : 6000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 5000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 5000 تومانی ریحون
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 25000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 15 تیر 97
دریافت کد تخفیف
5،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 5000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 5000 تومانی ریحون
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 25000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 15 تیر 97
دریافت کد تخفیف
5،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 5000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 5000 تومانی ریحون
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 25000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 15 تیر 97
دریافت کد تخفیف
5،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 10000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 10000 تومانی ریحون
 • قابل استفاده برای خریدهای بیشتر از 25000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
10،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15% ریحون

 • کد تخفیف 15% ریحون
 • سقف تخفیف : 6000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
15 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

اعتبار 10000 تومانی ریحون

 • اعتبار 10000 تومانی ریحون
 • قابل استفاده برای سفارش های بیشتر از 25000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
10،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 15000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 15000 تومانی ریحون
 • قابل استفاده برای سفارش های بیشتر از 100000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 13 تیر
دریافت کد تخفیف
15،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 10000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 10000 تومانی ریحون
 • قابل استفاده برای سفارش های بیشتر از 20000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
10،000
تومان

کد تخفیف 10000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 10000 تومانی ریحون
 • قابل استفاده برای سفارش های بیشتر از 20000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
10،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 30% ریحون

 • کد تخفیف 30% ریحون
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 30% ریحون

 • کد تخفیف 30% ریحون
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 6000 تومانی ریحون

 • کد تخفیف 6000 تومانی ریحون
 • حداقل سفارش : 15000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 10 تیر
دریافت کد تخفیف
6،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 30% ریحون

 • کد تخفیف 30% ریحون
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 30% ریحون

 • کد تخفیف 30% ریحون
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 30% ریحون

 • کد تخفیف 30% ریحون
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف ریحون

ریحون، سامانه سفارش غذا است که شما می‌توانید به‌راحتی و با استفاده از کد تخفیف ریحون، با کمترین هزینه ممکن، غذای خود را به صورت آنلاین سفارش دهید. ریحون فعالیت خود را از شهر تهران آغاز کرده و اکنون در کلان شهر های کرج، مشهد، شیراز، قزوین، رشت و اصفهان هم امکان سرویس دهی دارد. شما می توانید در هر جایی که هستید، با مشاهده منوی عکس‌دار رستوران های اطراف، غذای خود را انتخاب کرده و سفارش‌تان را به صورت آنلاین ثبت کنید؛ همچنین می توانید با استفاده از کد تخفیف ریحون، هزینه کمتری برای سفارش غذا پرداخت کنید. ریحون این امکان را به شما می دهد که رستوران ها و فست فود های اطراف محل کار یا زندگی خود را به راحتی بشناسید و از تخفیف های آن ها با خبر شوید. شما با ریحون نه تنها هزینه بیشتری پرداخت نمی‌کنید؛ بلکه با  استفاده از کد تخفیف های ریحون، هزینه کمتری برای سفارش غذا پرداخت می کنید. ریحون هیچ هزینه ای برای ارسال غذا دریافت نمی‌کند؛ در صورتی که  رستوران مورد نظر در محدوده شما باشد، هزینه ارسال ریگان است؛ در غیر این صورت، بر اساس تعرفه مشخص، هزینه ارسال جداگانه برای شما محاسبه می شود. شما در تمام مدت شبانه روز می‌توانید از خدمات ریحون بهره ببرید. تخفیفان بسته های کد تخفیف ریحون را برای شما فراهم کرده تا در صورت نیاز آن ها را خریداری کنید.

بازیابی کلمه عبور
یا
با اکانت یاهو وارد شوید با اکانت گوگل وارد تخفیفان شوید با اکانت فیسبوک وارد تخفیفان شوید با اکانت توییتر وارد تخفیفان شوید

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

برای اطلاع از تخفیفان‌های روزانه ایمیل خود را وارد کنید

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک

اشتراک خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌های شهرتان آدرس ایمیل خود را وارد نمایید