بازیابی کلمه عبور
یا

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک خبرنامه

مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

۳۰% تخفیف عضویت سالانه باشگاه انقلاب ، آخرین فرصت عضویت با تعرفه سال 1395(ویژه عضوهای جدید و یا اعضایی که تاریخ انقضاء عضویت شان قبل از ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است)

/
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب - مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب
 • باشگاه انقلاب

مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

۳۰% تخفیف عضویت سالانه باشگاه انقلاب ، آخرین فرصت عضویت با تعرفه سال 1395(ویژه عضوهای جدید و یا اعضایی که تاریخ انقضاء عضویت شان قبل از ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است)

30 % تخفیف
273،700 تومان
391،000 تومان
- خرید
مهلت خرید

به مدت محدود

ویژگی‌ها

عضویت سالانه باشگاه انقلاب تنها با با پرداخت ۲۷۳۷۰۰ تومان اما به ارزش ۳۹۱۰۰۰ تومان (۳۰% تخفیف)

* آخرین فرصت پرداخت هزینه ی عضویت با تعرفه ی سال 1395

 

 • تندرستی رازیست که در جاده تندرستی به آن پی می برید
 • در استانداردترین ورزشگاه ایران لذت یک ورزش لذت بخش را تجربه کنید
 • در یک محیط حرفه ای ورزش کنید!‌ محیطی ایده آل و مفرح برای علاقه‌مندان به ورزش
 • باشگاه انقلاب، انتخاب حرفه ای های ورزش ایران
 • یک فرصت ویژه و استثنایی فقط و فقط در تخفیفان
 • ورزش، تفریح و آرامش، هر سه را در باشگاه انقلاب تجربه کنید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر حتما قسمت شرایط استفاده را مطالعه فرمایید
   
 • مدارک مورد نیاز برای ثبت نام عضویت یکساله باشگاه انقلاب اعضای جدید :
 • یک قطعه عکس جدید (حتما پشت نویسی شده) ، فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی ، تکمیل فرم ثبت نام به همراه آدرس کامل و کد پستی
 • مدارک مورد نیاز برای تمدید ثبت نام اعضای قدیم که (تاریخ انقضاء ) آنها تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۵ بوده است:
 • ارائه کارت عضویت سال قبل،فتوکپی کارت ملی، فتوکپی شناسنامه ، تکمیل فرم ثبت نام به همراه آدرس کامل و کد پستی
 • شما تخفیفانی عزیز می بایست در بازه زمانی مشخص شده به همراه (پرینت کد تخفیفان) و مدارک لازم به پذیرش باشگاه انقلاب مراجعه نموده و مدارک را جهت ثبت نام ارائه نمایند.
 • نحوه ثبت نام به صورت حضوری در باشگاه انقلاب است
 
 • برای خریدهای گروهی بالای ۵۰ نفر با شماره ۴۲۰۲۷ تماس حاصل نمایید و از تخفیف بیشتر برخوردار شوید
شرایط استفاده
به تعداد دلخواه برای خود و دوستانتان خرید کنید
بدون محدودیت در
تـــعـــداد خـــریــد
هر تخفیفان مختص یک نفر و یکبار مراجعه
هـر بـن تـخـفـیـف
مـخـتـص یـک نفر
این تخفیفان را خریداری و به دوستان خود هدیه دهید
امکان هـدیه دادن
بــــن تـــخــفــیــف
 • مهلت تحویل مدارک: از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۶ الی ۲۳ اردیبهشت ۹۶
 • برای عضویت های جدید و یا کسانی که کارت ندارند، ۱۳۵۰۰ تومان بصورت جداگانه دریافت می گردد.
 • ویژه عضو های جدید و عضوهایی که تاریخ اعتبار کارت (تاریخ انقضاء) آنها قبل از ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۵ بوده می توانند از این تخفیفان استفاده نمایند
 • عضو جدید به فردی گفته می شود که تا کنون عضو مجموعه نبوده است
 • این تخفیفان شامل استفاده عضویت یک ساله و ورود به باشگاه انقلاب می‌باشد.
 • تخفیفانی های عزیز توجه داشته باشند که این تخفیفان شامل استفاده از پارکینگ نمی باشد.
 • شرکت تخفیفان هیچگونه مسئولیتی در قبال نقص مدارک تحویلی مشتری ندارد
 • برای اطلاع از زمان دریافت کارت خود با باشگاه انقلاب هماهنگی نمایید
 • شما تخفیفانی عزیز می بایست پس از خرید سریعا در بازه زمانی مشخص شده ، کد تخفیفان با مدارک لازم به باشگاه انقلاب مراجعه نموده و مدارک را جهت ثبت نام ارائه نمایند.
 • هنگام ثبت نام وارد کردن شماره تلفن همراه الزامی می باشد.
 • هماهنگی پیش از مراجعه الزامی است.
 • به همراه داشتن پرینت پرینت تخفیفان الزامی است و در صورت به همراه نداشتن پرینت تخفیفان امکان سرویس دهی مقدور نمی باشد
 • لطفا حتما ۳ عدد پرینت کد تخفیفان خود را به همراه داشته باشید

همراه داشتن پرینت تخفیفان الزامی است

زمان استفاده: از 1396/2/15 تا 1396/2/23
ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: ....
روزهای سرویس‌دهی: .
تلفن تماس: ۲۳۰۷۹۴۲۱
آدرس: خیابان ولیعصر-اتوبان نیایش-مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
توضیحات تکمیلی

باشگاه انقلاب

مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در زمینی به وسعت ۸۴ هکتار، فضای سبز و جذاب شمال تهران را در بر گرفته تا ترکیبی دلپذیر از فضای سبز را با امکانات ورزشی و تفریحی در استانداردهای بین المللی در اختیار علاقمندان قرار بدهد. مجموعه ورزشی انقلاب برای فراغت روحی و جسمی افراد از دغدغه‌های زندگی شهری یک مرز وسیع از خدمات ورزشی و تفریحی را جهت ارائه به ساکنین تهران بزرگ فراهم آورده است. این مجموعه متنوع با امکانات موجود شامل رشته‌های گلف، مینی گلف، تنیس، جاده تندرستی، فوتبال، شنا، اسکواش، اسکیت، بولینگ، بیلیارد، ماهیگیری، بدنسازی، جاده تندرستی و... آماده فراهم کردن محیطی مفرح برای علاقه‌مندان به ورزش می‌باشد.
امکانات مجموعه ورزشی انقلاب شامل موارد ذیل است:
گلف، سالن پدل، اسکیت، تنیس، سالن پینت بال، تنیس زمین بولینگ، فوتبال چمن مصنوعی، بیلیارد، فوتبال چمن طبیعی، مینی گلف، استخر آقایان، پینگ پنگ، اسکواش بانوان، ماهیگیری، اسکواش آقایان، جاده تندرستی، فوتسال و هندبال، سالن چند منظوره، والیبال و بسکتبال، سالن تخصصی بانوان، سالن تخصصی آقایان، سالن خانوادگی، استخر بانوان، سالن تیر اندازی

سختی های زندگی در تهران روز به روز بیشتر می شود. از آلودگی های هوا گرفته تا شلوغی های خیابان که همه و همه آرامش زندگی تهرانی ها را بر هم می زنند. در میان این شلوغی ها مجموعه ای رویایی وجود دارد با فضای فوق العاده، که شما می توانید در اینجا آرامش خود را باز پس بگیرید. مجموعه ورزشی انقلاب با در بر داشتن انواع خدمات ورزشی و تفریحی مناسب برای فراغت روحی و جسمی افراد و رهایی از دغدغه های زندگی شهری تهران است. تخفیفان این فرصت استثنایی را فراهم آورده تا شما بتوانید از مجموعه ورزشی انقلاب با تخفیف استفاده نمایید و شاد باشید.

پرسش و پاسخ
7 دیدگاه
پدرام 1396/1/1 19:33
با سلام
لطفا بفرمایید در صورت خرید، تا قبل از 15 اردیبهشت نمی توانیم از عضویت استفاده نماییم؟
امکان مراجعه زودتر وجود ندارد؟
1396/1/2 05:10
تخفیفان عزیز سلام
متاسفانه این کار مقدور نیست شما باید در بازه تعیین شده به مجموعه مراجعه نمایید.
یاسمین 1396/1/2 06:50
ببخشید اگر تاریخ انقضای کارت خرداد ماه 95 باشه ، نمیشه از این تخفیف استفاده کرد؟
1396/1/2 09:47
خیر یاسمین عزیز متاسفانه شامل شما نمی شود.
حسين جوان سيار 1396/1/6 14:14
باسلام و خسته نباشيد ميخواستم بدونم با تهيه اين كارت عضويت از چه امكاناتي در مجموعه ميتونم استفاده كنم؟
1396/1/8 04:21
دوست عزیز سلام
این تخفیفان شامل استفاده عضویت یک ساله و ورود به باشگاه انقلاب می‌باشد.
با سپاس از شما
حافظ اردكانيان 1396/1/2 14:14
من كارتم دي ماه ١٣٩٥ تمام شده ميتوانم استفاده كنم؟ 
1396/1/3 05:22
سلام دوست عزیز
بله تخفیفانی محترم میتوانید استفاده نمایید
مریم مایین 1396/1/6 18:21
سلام،با این عضویت از چه امکاناتی در باشگاه میشه استفاده کرد؟ ممنون
1396/1/8 04:49
دوست عزیز سلام
این تخفیفان شامل استفاده عضویت یک ساله و ورود به باشگاه انقلاب می‌باشد.
با سپاس از شما
سمیه 1396/1/7 10:25
با خرید عضویت از تمامی امکانات ورزشی میشه استفاده کرد یا باز باید هزینه ای پرداخت بشه؟ لطف می کنید کمی در موردش توضیح بدید که مثلا برای استفاده از استخر یا اسکواش از مبلغ عضویت کم میشه یا هزینه جدا پرداخت میشه؟
سپاسگزلرم
1396/1/8 05:09
دوست عزیز سلام
این تخفیف فقط شامل وروردی باشگاه انقلاب می باشد.
برای استفاده از دیگر خدمات باید هزینه جداگانه پرداخت گردد
با سپاس از شما
Hourshid 1395/12/29 11:47
با سلام
لطفا راهنمایی کنید برای افردای که میخوان کارتشون را تمدید کنن و از سایت اینترنتی اقدام کنن بازهم میشه از این تخفیف برخوردار شد؟
1396/1/1 10:46
تخفیفانی عزیز در صورتی که انقضای کارت سابق شما اردیبهشت سال 95 و یا قبل از آن باشد ( یعنی حدود یک سال از انقضای آن گذشته باشد ) می توانید برای تمدید از تخفیف استفاده نمایید.