دسته‌بندی کنسرو و غذای آماده
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو لوبیا چیتی با قارچ هانی وزن 380 گرم
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۰,۸۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو خوراک عدسی هانی وزن 380 گرم
قیمت ۸,۲۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸۲۰ تومان
بهترین قیمت ۷,۳۸۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو مخلوط سبزیجات هانی وزن 380 گرم
قیمت ۱۱,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۱۰۰ تومان
بهترین قیمت ۹,۹۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خوراک لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی هانی وزن 380 گرم
قیمت ۹,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹۵۰ تومان
بهترین قیمت ۸,۵۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خورش قیمه سیب زمینی بدون گوشت هانی وزن 285 گرم
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۰,۸۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خورش قورمه سبزی بدون گوشت هانی وزن 285 گرم
قیمت ۱۲,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱۱,۲۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو تن ماهی در روغن هانی وزن 220 گرم
قیمت ۲۶,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۶۵۰ تومان
بهترین قیمت ۲۳,۸۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو نخود سبز هانی وزن 380 گرم
قیمت ۱۱,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۱۰۰ تومان
بهترین قیمت ۹,۹۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو ذرت شیرین هانی وزن 380 گرم
قیمت ۱۲,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱۱,۲۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو خوراک بادمجان لئونارد وزن 420 گرم
قیمت ۱۰,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۰۹۰ تومان
بهترین قیمت ۹,۸۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی لئونارد وزن 180 گرم
قیمت ۱۴,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۴۹۰ تومان
بهترین قیمت ۱۳,۴۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو عدسی دلپذیر مقدار 420 گرم
قیمت ۷,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷۰۰ تومان
بهترین قیمت ۶,۳۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو مخلوط سبزیجات منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
قیمت ۱۱,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۱۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱۰,۳۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو مخلوط سبزیجات منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
قیمت ۱۱,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۱۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱۰,۳۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو عدس لئونارد وزن 420 گرم
قیمت ۹,۸۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹۸۵ تومان
بهترین قیمت ۸,۸۶۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو قارچ لئونارد وزن 420 گرم
قیمت ۱۲,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۹۰ تومان
بهترین قیمت ۱۱,۶۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو مخلوط سبزیجات لئونارد وزن 420 گرم
قیمت ۱۱,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۱۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱۰,۳۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو لوبیا چیتی با قارچ لئونارد وزن 420 گرم
قیمت ۱۰,۲۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۰۲۵ تومان
بهترین قیمت ۹,۲۲۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو سس ماکارونی لئونارد وزن 420 گرم
قیمت ۱۱,۹۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۱۹۵ تومان
بهترین قیمت ۱۰,۷۵۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کنسرو لوبیا چیتی لئونارد وزن 420 گرم
قیمت ۹,۹۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹۹۵ تومان
بهترین قیمت ۸,۹۵۵ تومان