دسته‌بندی کنسرو و غذای آماده
۱۰ % پولِ‌تو فیله میگو سوخاری شارین مقدار 300 گرم
قیمت ۳۹,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۹۹۰ تومان
بهترین قیمت ۳۵,۹۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بادمجان کبابی پمینا کاله مقدار 400 گرم
قیمت ۱۲,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱۱,۲۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پیتزا رست بیف پمینا کاله مقدار 380 گرم
قیمت ۳۸,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۸۹۰ تومان
بهترین قیمت ۳۵,۰۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بادمجان سرخ شده پمینا کاله مقدار 400 گرم
قیمت ۱۲,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱۱,۲۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو میگو سوخاری ب.آ مقدار 250 گرم
قیمت ۱۹,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۹۹۰ تومان
بهترین قیمت ۱۷,۹۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو میگو سوخاری آزما مقدار 300 گرم
قیمت ۳۰,۱۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۰۱۰ تومان
بهترین قیمت ۲۷,۰۹۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خوراک مرغ چیکا مقدار 285 گرم
قیمت ۱۴,۴۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۴۴۰ تومان
بهترین قیمت ۱۲,۹۶۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خورش قیمه بادمجان هانی مقدار 285 گرم
قیمت ۲۱,۱۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۱۱۵ تومان
بهترین قیمت ۱۹,۰۳۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو لوبیا پلو با گوشت هانی مقدار 330 گرم
قیمت ۲۱,۶۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۱۶۰ تومان
بهترین قیمت ۱۹,۴۴۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خورش جوجه غوره بادمجان هانی بسته 285 گرمی
قیمت ۱۵,۷۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۵۷۵ تومان
بهترین قیمت ۱۴,۱۷۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو برنج زعفرانی هانی مقدار 330 گرم
قیمت ۱۴,۸۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۴۸۵ تومان
بهترین قیمت ۱۳,۳۶۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کباب ترکی استیک بهین پروتئین مقدار 500 گرم
قیمت ۴۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۴۳,۲۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو ذرت کامل منجمد نوبر سبز بسته 3 عددی
قیمت ۶,۲۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶۲۵ تومان
بهترین قیمت ۵,۶۲۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خورش قیمه هانی مقدار 285 گرم
قیمت ۲۳,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۳۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲۰,۷۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خوراک سیب‌ زمینی با گوشت کوفته ای هانی مقدار 285 گرم
قیمت ۱۶,۲۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۶۲۰ تومان
بهترین قیمت ۱۴,۵۸۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خورش آلو اسفناج هانی مقدار 285 گرم
قیمت ۲۱,۱۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۱۱۵ تومان
بهترین قیمت ۱۹,۰۳۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خورش فسنجان با گوشت کوفته ای هانی مقدار 220 گرم
قیمت ۲۰,۷۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۰۷۰ تومان
بهترین قیمت ۱۸,۶۳۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خورش کرفس هانی مقدار 285 گرم
قیمت ۲۰,۷۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۰۷۰ تومان
بهترین قیمت ۱۸,۶۳۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو جوجه کباب هانی مقدار 175 گرم
قیمت ۱۷,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۷۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۵,۳۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خوراک مرغ هانی مقدار 285 گرم
قیمت ۱۶,۲۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۶۲۰ تومان
بهترین قیمت ۱۴,۵۸۰ تومان