دسته‌بندی مواد پروتیینی
۱۰ % پولِ‌تو میگو پلویی شارین وزن 500 گرم
قیمت ۴۱,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴,۱۰۰ تومان
بهترین قیمت ۳۶,۹۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو فیله منجمد سلطان ابراهیم تحفه وزن 700 گرم
قیمت ۴۳,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴,۳۹۰ تومان
بهترین قیمت ۳۹,۵۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بیکن تنوری 90 درصد سولیکو کاله مقدار 250 گرم
قیمت ۳۱,۵۲۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۱۵۲ تومان
بهترین قیمت ۲۸,۳۶۸ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بازو کبابی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
قیمت ۱۵,۸۲۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۵۸۲ تومان
بهترین قیمت ۱۴,۲۳۸ تومان
۱۰ % پولِ‌تو میگو منجمد تحفه سایز 40-30 مقدار 500 گرم
قیمت ۶۹,۰۶۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶,۹۰۶ تومان
بهترین قیمت ۶۲,۱۵۴ تومان
۱۰ % پولِ‌تو قزل سالمون دودی شارین وزن 200 گرم
قیمت ۲۶,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۶۵۰ تومان
بهترین قیمت ۲۳,۸۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو گوشت چرخکرده گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
قیمت ۶۲,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶,۲۹۰ تومان
بهترین قیمت ۵۶,۶۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو ماهیچه گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
قیمت ۸۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۷۹,۲۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو گوشت قیمه ای گوساله مهتا پروتئین وزن 0.5 کیلوگرم - با ارز نیمایی
قیمت ۴۵,۴۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴,۵۴۵ تومان
بهترین قیمت ۴۰,۹۰۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو سر دست گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
قیمت ۸۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۷۹,۲۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو ران گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
قیمت ۸۰,۱۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸,۰۱۰ تومان
بهترین قیمت ۷۲,۰۹۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو راسته گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
قیمت ۸۹,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸,۹۰۰ تومان
بهترین قیمت ۸۰,۱۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو گوشت خورشتی گوساله مهتا پروتئین وزن 0.8 کیلوگرم - با ارز نیمایی
قیمت ۷۱,۲۸۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷,۱۲۸ تومان
بهترین قیمت ۶۴,۱۵۲ تومان
۱۰ % پولِ‌تو گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
قیمت ۶۲,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶,۲۹۰ تومان
بهترین قیمت ۵۶,۶۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کالباس خشک گوشت قرمز 90% میکائیلیان مقدار 600 گرم
قیمت ۷۳,۱۱۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷,۳۱۱ تومان
بهترین قیمت ۶۵,۷۹۹ تومان
۱۰ % پولِ‌تو همبرگر چرخ کرده تازه مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم
قیمت ۴۲,۶۸۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴,۲۶۸ تومان
بهترین قیمت ۳۸,۴۱۲ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بلدرچین تازه مهیا پروتئین مقدار 0.8 کیلوگرم
قیمت ۳۴,۴۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۴۴۰ تومان
بهترین قیمت ۳۰,۹۶۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو گردن گوسفند مهتا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
قیمت ۸۷,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸,۷۰۰ تومان
بهترین قیمت ۷۸,۳۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو ماهیچه گوسفند مهتا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
قیمت ۱۱۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۱,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۰۶,۲۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو راسته گوسفند مهتا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
قیمت ۸۷,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۸,۷۵۰ تومان
بهترین قیمت ۷۸,۷۵۰ تومان