دسته‌بندی لبنیات
۱۰ % پولِ‌تو کشک مایع برتر وزن 250 گرم
قیمت ۷,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷۰۰ تومان
بهترین قیمت ۶,۳۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خامه دومینو مقدار 200 گرم
قیمت ۴,۲۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴۲۰ تومان
بهترین قیمت ۳,۷۸۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پنیر تازه سفید دومینو وزن 400 گرم
قیمت ۶,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶۹۰ تومان
بهترین قیمت ۶,۲۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پنیر لبنه دومینو مقدار 160 گرم
قیمت ۴,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴۰۰ تومان
بهترین قیمت ۳,۶۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو دسر تافی دومینو مقدار 100 گرم
قیمت ۲,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱,۸۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو دوغ با طعم نعنا دومینو حجم 1.5 لیتر
قیمت ۶,۸۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶۸۰ تومان
بهترین قیمت ۶,۱۲۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو ماست کم چرب دومینو مقدار 1000 گرم
قیمت ۵,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۵۵۰ تومان
بهترین قیمت ۴,۹۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو ماست پرچرب دومینو مقدار 1000 گرم
قیمت ۵,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۵۵۰ تومان
بهترین قیمت ۴,۹۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو ماست کم چرب دومینو مقدار 2200 گرم
قیمت ۱۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۹,۰۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پنیر خامه‌ ای مانیزان مقدار 100 گرم
قیمت ۲,۴۵۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲۴۵ تومان
بهترین قیمت ۲,۲۰۵ تومان
۱۰ % پولِ‌تو سوپر شیر کم چرب روزانه مقدار 1 لیتر
قیمت ۷,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷۰۰ تومان
بهترین قیمت ۶,۳۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو سوپر شیر پر چرب روزانه حجم 1 لیتر
قیمت ۷,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷۰۰ تومان
بهترین قیمت ۶,۳۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کشک مایع بیژن مقدار 1000 گرم
قیمت ۱۸,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۸۹۰ تومان
بهترین قیمت ۱۷,۰۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کشک مایع بیژن مقدار 500 گرم
قیمت ۹,۲۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹۲۰ تومان
بهترین قیمت ۸,۲۸۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پنیر لیقوان رامک مقدار 700 گرم
قیمت ۳۶,۵۹۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۶۵۹ تومان
بهترین قیمت ۳۲,۹۳۱ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پنیر خامه ای مانیزان وزن 200 گرم
قیمت ۴,۲۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴۲۰ تومان
بهترین قیمت ۳,۷۸۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پنیر خامه‌ ای جعبه ای مانیزان مقدار 100 گرم
قیمت ۲,۶۶۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲۶۶ تومان
بهترین قیمت ۲,۳۹۴ تومان
۱۰ % پولِ‌تو دسر شکلاتی دومینو مقدار 100 گرم
قیمت ۱,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱,۳۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو دسر نوشیدنی موزی دومینو مقدار 1 لیتر
قیمت ۷,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷۰۰ تومان
بهترین قیمت ۶,۳۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو شیر کم چرب فرادما کاله حجم 0.2 لیتر
قیمت ۱,۹۶۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۹۶ تومان
بهترین قیمت ۱,۷۶۴ تومان