دسته‌بندی خشکبار و شیرینی
۱۰ % پولِ‌تو بادام منقا خام اعلا مقدار 250 گرم
قیمت ۴۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۳۶,۰۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بادام منقا خام اعلا مقدار 500 گرم
قیمت ۷۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷,۵۰۰ تومان
بهترین قیمت ۶۷,۵۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بادام منقا خام اعلا مقدار 1000 گرم
قیمت ۱۶۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۶,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۴۴,۰۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بادام منقا ممتاز خام فله مقدار 1000 گرم
قیمت ۱۴۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۴,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۲۶,۰۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بادام منقا ممتاز خام فله مقدار 250 گرم
قیمت ۳۹,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۹۰۰ تومان
بهترین قیمت ۳۵,۱۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو بادام منقا ممتاز خام فله مقدار 500 گرم
قیمت ۳۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۵۰۰ تومان
بهترین قیمت ۳۱,۵۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خرمای مضافتی بم پروین وزن 650 گرم
قیمت ۳۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۵۰۰ تومان
بهترین قیمت ۳۱,۵۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو رطب مضافتی شیرین وزن 450 گرم
قیمت ۲۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۵۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲۲,۵۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو گردو آرسیس وزن 300 گرم
قیمت ۶۶,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶,۶۹۰ تومان
بهترین قیمت ۶۰,۲۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو گردو آرسیس وزن 200 گرم
قیمت ۳۳,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۳۹۰ تومان
بهترین قیمت ۳۰,۵۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پسته آرسیس وزن 200 گرم
قیمت ۴۷,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۴,۷۹۰ تومان
بهترین قیمت ۴۳,۱۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خرمای عسلی کریستال وزن 900 گرم
قیمت ۲۵,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۵۹۰ تومان
بهترین قیمت ۲۳,۳۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پشمک لقمه ای وانیلی و کاپوچینو با روکش شیری و کاکائویی حاج عبدالله مقدار 500 گرم
قیمت ۳۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۵۰۰ تومان
بهترین قیمت ۳۱,۵۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کشمش پلویی فله مقدار 200 گرم
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۰,۸۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو حبه خرما برنا مقدار 250 گرم
قیمت ۶,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶۵۰ تومان
بهترین قیمت ۵,۸۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پسته کله قوچی شور فله مقدار 1000 گرم
قیمت ۳۵۲,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳۵,۲۰۰ تومان
بهترین قیمت ۳۱۶,۸۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پسته کله قوچی شور فله مقدار 500 گرم
قیمت ۱۷۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱۷,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۶۰,۲۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پسته کله قوچی شور فله مقدار 250 گرم
قیمت ۹۰,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹,۰۰۰ تومان
بهترین قیمت ۸۱,۰۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو میوه خشک میوس وزن 300 گرم
قیمت ۶۵,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۶,۵۰۰ تومان
بهترین قیمت ۵۸,۵۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو میوه خشک میوس وزن 250 گرم
قیمت ۵۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۵,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۵۲,۲۰۰ تومان