دسته‌بندی خشکبار و شیرینی
۱۰ % پولِ‌تو مغز گردو برتر وزن 150 گرم
قیمت ۳۶,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۶۹۰ تومان
بهترین قیمت ۳۳,۲۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کشمش پلویی برتر مقدار 450 گرم
قیمت ۳۲,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۲۹۰ تومان
بهترین قیمت ۲۹,۶۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کشمش پلویی برتر مقدار 250 گرم
قیمت ۲۰,۵۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۰۵۰ تومان
بهترین قیمت ۱۸,۴۵۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو شیرینی جو دوسر دانه چیا و سیب خشک و دارچین ا.آ.ب وزن 190 گرم
قیمت ۱۳,۲۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۳۲۰ تومان
بهترین قیمت ۱۱,۸۸۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو شیرینی جو دوسر دانه چیا و موزخشک ا.آ.ب وزن 190 گرم
قیمت ۱۳,۲۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۳۲۰ تومان
بهترین قیمت ۱۱,۸۸۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو انجیر خشک هلیا مقدار 220 گرم
قیمت ۲۵,۱۲۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۵۱۲ تومان
بهترین قیمت ۲۲,۶۰۸ تومان
۱۰ % پولِ‌تو مویز هلیا مقدار 220 گرم
قیمت ۱۸,۵۲۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۸۵۲ تومان
بهترین قیمت ۱۶,۶۶۸ تومان
۱۰ % پولِ‌تو کشمش پلویی هلیا مقدار 250 گرم
قیمت ۱۳,۷۲۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۳۷۲ تومان
بهترین قیمت ۱۲,۳۴۸ تومان
۱۰ % پولِ‌تو مغز گردو هلیا وزن 210
قیمت ۳۸,۶۲۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۸۶۲ تومان
بهترین قیمت ۳۴,۷۵۸ تومان
۱۰ % پولِ‌تو نخودچی و کشمش مخلوط هلیا وزن 310 گرم
قیمت ۱۳,۹۶۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۳۹۶ تومان
بهترین قیمت ۱۲,۵۶۴ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خرمای شاهانی بدون هسته برنا مقدار 1000 گرم
قیمت ۱۴,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۴۹۰ تومان
بهترین قیمت ۱۳,۴۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خرمای نگین برنا مقدار 250 گرم
قیمت ۹,۳۱۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۹۳۱ تومان
بهترین قیمت ۸,۳۷۹ تومان
۱۰ % پولِ‌تو تخمه کدو مرمری چاپار مقدار 350 گرم
قیمت ۳۵,۵۲۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۵۵۲ تومان
بهترین قیمت ۳۱,۹۶۸ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خرما خشک پیارم چاپار مقدار 450 گرم
قیمت ۲۶,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۶۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲۳,۴۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خرما پیارم نگین تک مقدار 600 گرم
قیمت ۳۹,۹۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۳,۹۹۰ تومان
بهترین قیمت ۳۵,۹۱۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو خرما زاهدی نگین تک مقدار 850 گرم
قیمت ۲۲,۷۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۲۷۰ تومان
بهترین قیمت ۲۰,۴۳۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 500 گرم
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۰۰ تومان
بهترین قیمت ۱۰,۸۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پشمک لقمه ای کاکائویی حاج عبدالله مقدار 350 گرم
قیمت ۱۲,۷۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۱,۲۷۰ تومان
بهترین قیمت ۱۱,۴۳۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو پشمک لقمه ای با روکش شیری و کاکائویی حاج عبدالله مقدار 300 گرم
قیمت ۲۴,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۲,۴۰۰ تومان
بهترین قیمت ۲۱,۶۰۰ تومان
۱۰ % پولِ‌تو مغز گردو خشکپاک مقدار 360 گرم
قیمت ۷۸,۰۰۰ تومان
مبلغ پولِ‌تو ۷,۸۰۰ تومان
بهترین قیمت ۷۰,۲۰۰ تومان