کد تخفیف چنگال

کد تخفیف چنگال

کد تخفیف ۲۰۰۰۰ تومانی چنگال ویژه اولین سفارش با ۵۰% تخفیف

 • کد تخفیف ۲۰۰۰۰ تومانی چنگال تنها با پرداخت ۱۰۰۰۰ تومان (۵۰% تخفیف)
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 25% چنگال

 • کد تخفیف 25% چنگال
 • سقف تخفیف 7500 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • مهلت استفاده تا 14 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30% چنگال

 • کد تخفیف 30% چنگال
 • سقف تخفیف 6000 تومان
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده 15 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20% چنگال

 • کد تخفیف 20% چنگال
 • سقف تخفیف 6000 تومان
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده 16 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 40 درصدی چنگال

 • کد تخفیف 40 درصدی چنگال
 • سقف تخفیف 6000 تومان
 • قابل استفاده برای سفارش های بالای 20000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 19 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25 درصدی چنگال

 • کد تخفیف 25 درصدی چنگال
 • سقف تخفیف 25000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت استفاده در سفارش اول
 • مهلت استفاده : 20 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25% چنگال

 • کد تخفیف 25 درصدی چنگال
 • سقف تخفیف 25000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت استفاده در سفارش اول
 • مهلت استفاده : 20 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25% سامانه سفارش غذای آنلاین چنگال

 • کد تخفیف 25 درصدی چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • سقف تخفیف 25000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت استفاده در سفارش اول
 • مهلت استفاده : 20 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25% سامانه سفارش غذا چنگال

 • کد تخفیف 25% چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • سقف تخفیف 25000 تومان است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت استفاده در سفارش اول
 • مهلت استفاده : 20 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ۳۵% سامانه سفارش غذا چنگال

 • کد تخفیف 35% چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • سقف تخفیف 7000 تومان است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • بدون محدودیت استفاده در سفارش اول
 • مهلت استفاده : 19 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 50% سامانه سفارش غذا چنگال

 • کد تخفیف 50% چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • سقف تخفیف 15000 تومان است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 22 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 50 درصد سامانه سفارش غذا چنگال

 • کد تخفیف 50 درصد چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • ویژه سفارش اول
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • سقف تخفیف 30000 تومان است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 23 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 20% سامانه سفارش غذا چنگال

 • کد تخفیف 20 درصد چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • سقف تخفیف 30000 تومان است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

کد تخفیف 5000 تومانی چنگال

 • کد تخفیف 5000 تومانی چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • حداقل سفارش 15000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • ویژه استفاده در اپلیکیشن چنگال
 • مهلت استفاده : 31 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 40% چنگال

 • کد تخفیف 40% چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • سقف تخفیف : 8000 تومام
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 26 فروردین
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 50% سامانه سفارش غذا چنگال

 • کد تخفیف 50% چنگال
 • ویژه سفارش اول
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • سقف تخفیف 30000 تومان است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت 
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال

 • کد تخفیف 50% چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • ویژه سفارش اول
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • سقف تخفیف 30000 تومان است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 1 اردیبهشت 
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30% چنگال

 • کد تخفیف 30% چنگال
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • سقف تخفیف 4500 تومان است
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت 
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

کد تخفیف 5000 تومانی چنگال

 • کد تخفیف 5000 تومانی چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 1 اردیبهشت 
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30% چنگال

 • کد تخفیف 30% چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • ویژه سفارش صبحانه
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 29 فروردین ساعت 10 صبح
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال

 • کد تخفیف 50% چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • بدون محدودیت در حداقل خرید
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

کد تخفیف 5000 تومانی چنگال

 • کد تخفیف 5000 چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • ویژه استفاده در اپلیکیشن چنگال
 • برای استفاده از این کد اپلیکیشن را به روزرسانی کنید
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
100 ٪
تخفیف

کد تخفیف 50 درصدی چنگال

 • کد تخفیف 50 درصدی چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • سقف تخفیف : 30000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

کد تخفیف 5000 تومانی چنگال

 • کد تخفیف 5000 تومانی چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • ویژه سفارش اول
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 7 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 35% چنگال

 • کد تخفیف 35% چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • سقف تخفیف : 7000 تومان
 • بدون محدودیت استفاده در سفارش اول
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 5 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 40% چنگال

 • کد تخفیف 40% چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • سقف تخفیف : 6000 تومان
 • بدون محدودیت استفاده در سفارش اول
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : ساعت 16 روز 9 اردیبهشت 
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 40% چنگال

 • کد تخفیف 40% چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • سقف تخفیف : 6000 تومان
 • بدون محدودیت استفاده در سفارش اول
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده :10 اردیبهشت
دریافت کد تخفیف
40 ٪
تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال

 • کد تخفیف 50% چنگال
 • چنگال سامانه سفارش غذای آنلاین
 • سقف تخفیف : 15000 تومان
 • ویژه خرید اول
 • ویژه تهران ، کرج ، کیش و مشهد
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : شهریور 97
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

کد تخفیف 35% چنگال

 • کد تخفیف 35% چنگال
 • سقف تخفیف : 5250 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 16 اردیبهشت ساعت 15
دریافت کد تخفیف
35 ٪
تخفیف

کد تخفیف 40% چنگال

 • کد تخفیف 40% چنگال
 • سقف تخفیف : 6000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : اردیبهشت ساعت 15
دریافت کد تخفیف
40 ٪
تخفیف

کد تخفیف 30% چنگال

 • کد تخفیف 30% چنگال
 • سقف تخفیف : 4500 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 19 اردیبهشت ساعت 16
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

کد تخفیف 4500 تومانی چنگال

 • کد تخفیف 4500 تومانی چنگال
 • قابل استفاده برای سفارش های بیشتر از 15000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

کد تخفیف 25 درصدی چنگال

 • کد تخفیف 25 درصدی چنگال
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 22 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

کد تخفیف 40 درصدی چنگال

 • کد تخفیف 40 درصدی چنگال
 • سقف تخفیف : 6000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 31 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
40 ٪
تخفیف

کد تخفیف 15000 تومانی چنگال با 50% تخفیف

 • کد تخفیف 15000 تومانی چنگال تنها با پرداخت 7500 تومان 
 • تخفیف :50% 
 • بدون محدودیت در خرید اول
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 40 درصدی چنگال

 • کد تخفیف 40 درصدی چنگال
 • سقف تخفیف : 6000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 26 اردیبهشت 97
دریافت کد تخفیف
40 ٪
تخفیف

کد تخفیف 30 درصدی چنگال

 • کد تخفیف 30 درصدی چنگال
 • سقف تخفیف : 4500 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 4 خرداد 97
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

کد تخفیف 40% چنگال

 • کد تخفیف 40% چنگال
 • سقف تخفیف : 15000 تومان
 • بدون محدودیت استفاده در سفارش اول
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 4 خرداد 97
دریافت کد تخفیف
40 ٪
تخفیف

کد تخفیف 25% چنگال

 • کد تخفیف 25% چنگال
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 10 خرداد 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال

 • کد تخفیف 50% چنگال
 • سقف تخفیف : 15000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • مهلت استفاده : 8 تیر 97
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

کد تخفیف 25% چنگال

 • کد تخفیف 25% چنگال
 • سقف تخفیف : 7500 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 24 خرداد 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال

 • کد تخفیف 50% چنگال
 • سقف تخفیف : 15000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • مهلت استفاده : 24 خرداد 97
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال

 • کد تخفیف 50% چنگال
 • سقف تخفیف : 15000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

کد تخفیف 25% چنگال

 • کد تخفیف 25% چنگال
 • سقف تخفیف : 20000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 18 خرداد 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 50% چنگال

 • کد تخفیف 50% چنگال
 • سقف تخفیف : 15000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

کد تخفیف 25% چنگال

 • کد تخفیف 25% چنگال
 • سقف تخفیف : 20000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف
اعلامی کاربران

کد تخفیف 25% چنگال

 • کد تخفیف 25% چنگال
 • سقف تخفیف : 6250 تومان
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : تیر 97
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال

 • کد تخفیف 50% چنگال
 • ویژه سفارش اول
 • سقف تخفیف : 20000 تومان
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : خرداد 97
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

کد تخفیف 20% چنگال

 • کد تخفیف 20% چنگال
 • سقف تخفیف : 6000 تومان
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت استفاده : 11 تیر
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال

 • کد تخفیف 50% چنگال
 • سقف تخفیف : 30000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • مهلت استفاده : 31 شهریور
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 50% چنگال

 • کد تخفیف 50% چنگال
 • سقف تخفیف : 15000 تومان
 • ویژه سفارش اول
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
50 ٪
تخفیف

کد تخفیف 25% چنگال

 • کد تخفیف 25% چنگال
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • قابل استفاده تنها در ساعت های 8 الی 10 صبح و 15 الی 19 بعد از ظهر
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 13 تیر
دریافت کد تخفیف
25 ٪
تخفیف

کد تخفیف 20% چنگال

 • کد تخفیف 20% چنگال
 • سقف تخفیف : 4000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 16 تیر
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

کد تخفیف 30% چنگال

 • کد تخفیف 30% چنگال
 • سقف تخفیف : 6000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 24 تیر
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

کد تخفیف 20% چنگال

 • کد تخفیف 20% چنگال
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

کد تخفیف 20% چنگال

 • کد تخفیف 20% چنگال
 • سقف تخفیف : 5000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 31 تیر
دریافت کد تخفیف
20 ٪
تخفیف

کد تخفیف 30% چنگال

 • کد تخفیف 30% چنگال
 • سقف تخفیف : 6000 تومان
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • مهلت استفاده : 26 تیر
دریافت کد تخفیف
30 ٪
تخفیف

کد تخفیف 50درصدی سفارش غذای چنگال

 • چنگال ، سامانه اینترنتی سفارش
 • غذا کد تخفیف 50 درصدی
 • تا سقف خرید 15,000 تومان
 • مخصوص سفارش اول 50% تخفیف
 • مدت اعتبار: یک ماهه
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 15% سفارش آنلاین غذای چنگال

 • سفارش آنلاین غذای چنگال
 • کد تخفیف : 15 درصد
 • سقف خرید 30000 تومان
 • غیر سفارش اول
 • قابل استفاده برای یک نفر
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30% سفارش غذای چنگال

 • تخفیف : 30%
 • سقف سفارش 15000 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • اعتبار23 بهمن ماه
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30 درصدی چنگال

 • تخفیف : 30%
 • سقف تخفیف 4500 تومان 
 • قابل استفاده برای یک نفر
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 30% چنگال ویژه ولنتاین

 • تخفیف : 30% ویژه ولنتاین 
 • فقط برای 25 بهمن ماه
 •  قابل استفاده برای یک نفر
 • سقف تخفیف 6000 تومان 
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال

 • تخفیف : 50 درصد  
 • فقط برای 25 بهمن ماه
 •  قابل استفاده برای یک نفر
 • سقف تخفیف 10000 تومان 
 • مخصوص سفارش اول
 • سقف خرید 20000 تومان
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال مخصوص سفارش اول

 • تخفیف : 50 درصد  
 •  قابل استفاده برای یک نفر
 • سقف تخفیف 20000 تومان 
 • مخصوص سفارش اول
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 6000 تومانی چنگال

 • تخفیف : تا سقف 6000 تومان
 •  قابل استفاده برای یک نفر
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت : 3 اسفند 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 35% سفارش غذای چنگال

 • تخفیف : 35 درصد چنگال
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • سقف تخفیف 7000 تومان  
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 25% سفارش غذای چنگال

 • تخفیف : 25 درصد چنگال
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • سقف تخفیف 6250 تومان
 • قابل استفاده برای یک نفر 
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف چنگال

چنگال یک سرویس‌های سفارش آنلاین غذا هست که برای شما بهترین رستوران‌های تهران رو در یک جا جمع کرده است. کد تخفیف چنگال یک یه پیشنهادیه که نمی تونی ردش کنی. کی بدش می‌آد که از بهترین رستوران‌های تهران تخفیف بگیره؟ شما با کد تخفیف چنگال این امکان رو دارید که از رستوران‌های به‌نامی مثل رستوران محفل، رستوران اکبرجوجه، سفره خانه سنتی خان دایی و صدها رستوران خوب دیگه تو سطح شهر لذت ببرید. هر زمانیکه احساس گرسنگی کردید و هوس یک غذای خاص را داشتید یا یک مهمان ناخوانده داشتید دیگر نیازی به نگرانی نیست. با چنگال و کد تخفیف چنگال در هر زمانی از شبانه روز قادر خواهید بود که غذای مورد علاقه تان را در کوتاهترین زمان و با کمترین قیمت پیداکنید، سفارش دهید و تحویل بگیرید.برای راحتی شما، امکان پرداخت آنلاین و پرداخت درب منزل نیز وجود دارد. با چنگال فقط قرار است نام محله خود را انتخاب کنید و کافه‌ها و رسوران‌های اطراف خود را پیدا کنید. منو، قیمت و نظرات مشتریان را در مورد رستوران‌ها ببینید و بهترین را سفارش دهید. کد تخفیف چنگال خود را ثبت کنید و سفارش خود را ثبت کنید و منتظر غذا بمانید. چنگال ویژگی‌های خاصی دارد که باعث شده تا استفاده از وبسایت و اپلیکیشن چنگال را به شما پیشنهاد کنیم. برخی از این ویژگی‌های عبارتست از راحت پیدا کردن رستوران‌های اطراف، بیشتر شدن حق انتخاب شما برای سفارش غذا، دیدن منوی رستوران‌ها و مقایسه آن‌ها با یگدیگر، امکان سفارش از غذاهای متنوع از چندین رستوران، امکان خواندن نظرات مشتریان قبلی از رستوران و غذاهای رستوران و... . وقتی همه این‌ ویژگی‌ها را با کد تخفیف چنگال همراه سازید متوجه می‌شوید که چنگال بهترین گزینه شما برای یک سفارش دلچسب غذا خواهد بود. پس تخفیف‌های کم‌نظیر چنگال را دست ندهید....

بازیابی کلمه عبور
یا
با اکانت یاهو وارد شوید با اکانت گوگل وارد تخفیفان شوید با اکانت فیسبوک وارد تخفیفان شوید با اکانت توییتر وارد تخفیفان شوید

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

برای اطلاع از تخفیفان‌های روزانه ایمیل خود را وارد کنید

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک

اشتراک خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌های شهرتان آدرس ایمیل خود را وارد نمایید