کد تخفیف بیمه بازار

کد تخفیف بیمه بازار

کد تخفیف 100000 تومانی بیمه بازار با 70% تخفیف

 • کد تخفیف 100000 تومانی بیمه بازار تنها با پرداخت 30000 تومان 
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • تخفیف : 70 درصد 
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • مهلت : فروردین ۹۷
دریافت کد تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 40000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 40000 تومانی بیمه بازار 
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • تنها برای 30 نفر اول
 • مدت محدود 
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • کد تخفیف را در قسمت اطلاعات بیمه نامه وارد نمایید.
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 45000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 45000 تومانی بیمه بازار 
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • بدون محدودیت تعداد
 • کد تخفیف را در قسمت اطلاعات بیمه نامه وارد نمایید.
 • مهلت : اسفند ماه 96
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 50000 تومانی بیمه بازار با 70% تخفیف

 • کد تخفیف 50000 تومانی بیمه بازار تنها با پرداخت 15000 تومان
 • تخفیف 70%
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تعداد محدود
 • مهلت : فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 60000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 60000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تعداد محدود
 • مهلت : 20 فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 60000 تومانی سامانه فروش آنلاین بیمه بازار

 • کد تخفیف 60000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تعداد محدود
 • مهلت : 20 فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 45000 تومانی سامانه فروش آنلاین بیمه بازار

 • کد تخفیف 45000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تعداد محدود
 • مهلت : 20 فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 70000 تومانی سامانه فروش آنلاین بیمه بازار

 • کد تخفیف 70000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر
 • تعداد محدود
 • مهلت : 20 فروردین 97
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف 75000 تومانی بیمه بازار با 75% تخفیف

 • کد تخفیف 75000 تومانی بیمه بازار تنها با پرداخت 25000 تومان
 • تخفیف 75%
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت : مرداد 97
دریافت کد تخفیف
75 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : اسفند 97
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : اسفند 97
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : اسفند 97
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : اسفند 97
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : اسفند 97
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : اسفند 97
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : اسفند 97
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : اسفند 97
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : اسفند 97
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 50000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 50000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
50،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35 هزار تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35 هزار تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

کد تخفیف 35 هزار تومانی بیمه بازار

 • کد تخفیف 35000 تومانی بیمه بازار
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت : 29 اسفند
دریافت کد تخفیف
35،000
تومان
اعلامی کاربران

اعتبار ۲۵ هزار تومانی بیمه بازار ویژه خرید بیمه یفثالث

 • اعتبار ۲۵ هزار تومانی بیمه بازار ویژه خرید بیمه ثالث
 • تنها قابل استفاده برای بیمه ثالث
 • ویژه خرید اول
 • از طریق لینک معرف وارد سایت شوید و خریدتان را تکمیل کنید.
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
دریافت کد تخفیف
25،000
تومان
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 75000 تومانی بیمه بازار با 75% تخفیف

 • کد تخفیف 75000 تومانی بیمه بازار تنها با پرداخت 25000 تومان
 • تخفیف 75%
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • مهلت : 31 شهریور
دریافت کد تخفیف
75 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 50000 تومانی بیمه بازار با 70% تخفیف

 • کد تخفیف 50000 تومانی بیمه بازار تنها با پرداخت 15000 تومان
 • تخفیف 70%
 • تنها قابل استفاده برای بیمه شخص ثالث
 • قابل استفاده برای هر نفر یک بار
 • تعداد محدود
 • مهلت : اردیبهشت 98
دریافت کد تخفیف
70 ٪
تخفیف
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 55 هزار تومانی بیمه بدنه در بیمه بازار تنها با پرداخت 10000 تومان

 • کد تخفیف 55000 تومانی بیمه بازار تنها با پرداخت 10000 تومان
 • تنها قابل استفاده برای بیمه بدنه
 • ویژه شهر تهران
 • بدون محدودیت استفاده در سفارش اول
 • هر کد قابل استفاده برای یک نفر و یک بار
 • مهلت استفاده : 31 شهریور
دریافت کد تخفیف
55،000
تومان
فقط در تخفیفان

کد تخفیف 5% بیمه آتش سوزی و زلزله در بیمه بازار

 • کد تخفیف 5% تومانی بیمه آتش سوزی و زلزله در بیمه بازار
 • ویژه شهر تهران
 • بدون محدودیت استفاده در سفارش اول
 • برای هر نفر یک بار قابل استفاده است
 • تعداد محدود
 • مهلت استفاده : 31 شهریور
دریافت کد تخفیف
5 ٪
تخفیف

کد تخفیف بیمه بازار

کد تخفیف بیمه بازار قطعا بهترین پیشنهاد برای آن دسته از افرادی است که می­خواهند وسیله نقلیه خود را بیمه کنند. قطعا برای شما پیش آمده است که برای انتخاب شرکت بیمه با مشکل روبرو شوید. سامانه بیمه بازار به شما امکان مقایسه نرخ و خرید، بیمه های شخص ثالث ، بیمه بدنه ، بیمه آتش سوزی ، بیمه عمر را به شما می­دهد. شما می­توانید از طریق بیمه بازار،  خدمات شرکت هایی که تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی از جمله ایران، آسیا، البرز، پارسیان، پاسارگاد، رازی، دانا، کارآفرین، نوین را مقایسه کنید. از جمله امکاناتی که بیمه بازار دارد می­توان به این مورد اشاره کرد که  شما در هر جای ایران که باشید می‌توانید به راحتی سفارش دهید و اگر سفارش شما تا قبل ساعت ۱ ظهر باشد، می­توانید بیمه را در همان روز تحویل بگیرید. شما می­توانید برای انتخاب شرکت بیمه در صورت نیاز از کارشناسان بیمه بازار مشاوره رایگان بگیرید. شما در بیمه بازار می­توانید تخفیف همه شرکت ها را ببینید، همچنین با استفاده از کد تخفیف بیمه بازار از هر شرکت که می­خواهید با کمترین قیمت، خودروی خود را به صورت آنلاین بیمه کنید. شما کاربران گرامی با مراجعه به سایت تخفیفان می­توانید، کدهای تخفیف بیمه بازار را تهیه کنید و با قیمت کمتری خودرو خود را بیمه کنید. شرکت تخفیفان با همکاری با بیمه بازار و ارائه کد تخفیف های بیمه بازار توانسته است تا حدودی کاربران را در هزینه ها کمک کند. 

بازیابی کلمه عبور
یا
با اکانت یاهو وارد شوید با اکانت گوگل وارد تخفیفان شوید با اکانت فیسبوک وارد تخفیفان شوید با اکانت توییتر وارد تخفیفان شوید

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

برای اطلاع از تخفیفان‌های روزانه ایمیل خود را وارد کنید

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک

اشتراک خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌های شهرتان آدرس ایمیل خود را وارد نمایید

برای استفاده از کد آن را کپی کرده و وارد فروشگاه شوید.

کد تخفیف :