در حال حاضر تخفیفان ( هتل بزرگ داریوش کیش ویژه یک شب اقامت با صبحانه تا ۹% تخفیف) موجود نیست. شما می‌توانید از تخفیفان‌های مشابه استفاده نمایید.

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه یک شب اقامت با صبحانه تا ۹% تخفیف

تخفیفان ۱۰۰
تضمین رضایت صد درصدی شما
/
هتل بزرگ داریوش کیش
هتل بزرگ داریوش کیش
هتل بزرگ داریوش کیش
هتل بزرگ داریوش کیش
هتل بزرگ داریوش کیش
هتل بزرگ داریوش کیش
هتل بزرگ داریوش کیش
9 % تخفیف
2،539،000 تومان
2،790،000 تومان
-

برای اطلاع از تخفیف های جدید در خبرنامه عضو شوید

ویژگی های هتل بزرگ داریوش کیش

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد در اتاق دو نفره استاندارد (رو به باغ) اول هفته تنها با پرداخت ۶۳۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۶۹۰۰۰۰ تومان(۷% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد در اتاق دو نفره استاندارد (رو به باغ) آخرهفته تنها با پرداخت ۸۱۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۸۹۰۰۰۰ تومان(۸% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد در اتاق دو نفره استاندارد (رو به دریا) اول هفته تنها با پرداخت ۷۲۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۷۹۰۰۰۰ تومان(۸% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد در اتاق دو نفره استاندارد (رو به دریا) آخرهفته تنها با پرداخت ۹۰۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۹۹۰۰۰۰ تومان(۹% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد در اتاق دو نفره لوکس(رو به باغ) اول هفته تنها با پرداخت ۸۱۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۸۹۰۰۰۰ تومان(۸% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد در اتاق دو نفره لوکس(رو به باغ) آخرهفته تنها با پرداخت ۹۹۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۰۹۰۰۰۰ تومان(۹% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد در اتاق دو نفره لوکس(رو به دریا) اول هفته تنها با پرداخت ۹۹۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۰۹۰۰۰۰ تومان(۹% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد در اتاق دو نفره لوکس(رو به دریا) آخرهفته تنها با پرداخت ۱۱۷۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۲۹۰۰۰۰ تومان(۹% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد در سوئیت رویال لوکس چهار نفره (رو به باغ ) اول هفته تنها با پرداخت ۲۱۷۹۰۰۰ تومان اما با ارزش ۲۳۹۰۰۰۰ تومان(۹% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد در سوئیت رویال لوکس چهار نفره (رو به باغ ) آخرهفته تنها با پرداخت ۲۳۵۹۰۰۰ تومان اما با ارزش ۲۵۹۰۰۰۰ تومان(۹% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد در سوئیت رویال لوکس چهار نفره (رو به دریا) اول هفته تنها با پرداخت ۲۳۵۹۰۰۰ تومان اما با ارزش ۲۵۹۰۰۰۰ تومان(۹% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد در سوئیت رویال لوکس چهار نفره (رو به دریا) آخرهفته تنها با پرداخت ۲۵۳۹۰۰۰ تومان اما با ارزش ۲۷۹۰۰۰۰ تومان(۹% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد نفر اضافه (۷ الی ۱۲ سال) تنها با پرداخت ۱۸۷۰۰۰ تومان اما با ارزش ۲۰۰۰۰۰ تومان(۶% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه دی و بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه بوفه و ناهار آلاکارد نفر اضافه (۱۲ سال به بالا) تنها با پرداخت ۲۷۷۰۰۰ تومان اما با ارزش ۳۰۰۰۰۰ تومان(۸% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه ۱ الی ۴ بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه در اتاق دو نفره استاندارد (رو به باغ) تنها با پرداخت ۹۵۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۰۷۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه ۱۸ الی ۲۲ بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه در اتاق دو نفره استاندارد (رو به باغ) تنها با پرداخت ۱۰۵۸۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۱۶۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه ۱ الی ۴ بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه در اتاق دو نفره استاندارد (رو به دریا) تنها با پرداخت ۱۰۸۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۱۹۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه ۱۸ الی ۲۲ بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه در اتاق دو نفره استاندارد (رو به دریا) تنها با پرداخت ۱۱۷۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۲۹۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه ۱ الی ۴ بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه در اتاق دو نفره لوکس(رو به باغ) تنها با پرداخت ۱۱۹۳۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۳۱۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه ۱۸ الی ۲۲ بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه در اتاق دو نفره لوکس(رو به باغ) تنها با پرداخت ۱۲۹۲۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۴۲۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه ۱ الی ۴ بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه در اتاق دو نفره لوکس(رو به دریا) تنها با پرداخت ۱۴۰۹۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۵۵۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه ۱۸ الی ۲۲ بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه در اتاق دو نفره لوکس(رو به دریا) تنها با پرداخت ۱۵۲۶۰۰۰ تومان اما با ارزش ۱۶۸۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه ۱ الی ۴ بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه در سوئیت رویال لوکس چهار نفره (رو به باغ ) تنها با پرداخت ۲۸۲۷۰۰۰ تومان اما با ارزش ۳۱۱۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه ۱۸ الی ۲۲ بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه در سوئیت رویال لوکس چهار نفره (رو به باغ ) تنها با پرداخت ۳۰۶۱۰۰۰ تومان اما با ارزش ۳۳۷۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه ۱ الی ۴ بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه در سوئیت رویال لوکس چهار نفره (رو به دریا) تنها با پرداخت ۳۰۴۳۰۰۰۰ تومان اما با ارزش ۳۳۵۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه ۱۸ الی ۲۲ بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه در سوئیت رویال لوکس چهار نفره (رو به دریا) تنها با پرداخت ۳۲۹۵۰۰۰ تومان اما با ارزش ۳۶۳۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه نفر اضافه (۷ الی ۱۲ سال) تنها با پرداخت ۲۴۱۰۰۰ تومان اما با ارزش ۲۶۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

هتل بزرگ داریوش کیش ویژه بهمن ماه یک شب اقامت با صبحانه و ناهار بوفه نفر اضافه (۱۲ سال به بالا) تنها با پرداخت ۳۵۷۰۰۰ تومان اما با ارزش ۳۹۰۰۰۰ تومان(۱۱% تخفیف)

 

برای انتخاب روی دکمه خرید کلیک نمایید.

به منظور اطلاع از وضعیت اتاق های خالی و راهنمایی رزرو هتل خود با بهترین قیمت حتما با ما همکاران تماس بگیرید. شماره تماس: ۰۵۱۳۱۹۹۴

 1. کارت‌خوان: دارد
 1. جای پارک آسان: دارد
 1. اینترنت: دارد
 • تعداد ستاره‌های هتل : ۵
 • ساعت تخلیه اتاق : ۱۴
 • ساعت تحویل اتاق : ۱۲
 • مدارک شناسایی لازم : همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است

فاصله هتل تا اماکن مهم

 • مراکز خرید پردیس 1 و 2 کیش: 4 دقیقه با ماشین
 • مرکز خرید مرجان کیش: 4 دقیقه با ماشین
 • پارک ساحلی مرجان کیش: 5 دقیقه با ماشین
 • مرکز خرید مروارید کیش: 6 دقیقه با ماشین
 • پلاژ ساحلی بانوان شهر کیش: 8 دقیقه با ماشین
 • فرودگاه کیش: 10 دقیقه با ماشین
 • کشتی یونانی کیش: 19 دقیقه با ماشین

شرایط استفاده

یک لحظه پس از خرید با توجه به زمان‌های سرویس‌دهی میتوانید از تخفیفان خود استفاده نمایید
امـکـان اسـتـفــاده از
لـــحـــظــه خــــریـــد
به تعداد دلخواه برای خود و دوستانتان خرید کنید
بدون محدودیت در
تـــعـــداد خـــریــد
هر تخفیفان مختص یک نفر و یکبار مراجعه
هـر بـن تـخـفـیـف
مـخـتـص یـک نفر
بدون نیاز به پرینت کد تخفیف. کافیست کد تخفیف را در موبایل ارائه کنید
تخفیفان سبز
بدون نیاز به ارائه پرینت
 • جهت اطلاع از اتاق خالی در تاریخ های مورد نظر خود، حتما قبل از خرید و مراجعه با شماره تلفن ۰۵۱۳۱۹۹۴ تماس بگیرید و تاریخ رزرو و مشخصات خود را اعلام بفرمایید. در غیر اینصورت تخفیفان هیچ مسئولیتی در قبال خرید شما ندارد.
 • حداقل خرید، ۲ کوپن
 • هر تخفیفان ویژه یک شب و یک نفر
 • برای زوج ها همراه داشتن شناسنامه الزامی است
 • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد
 • هماهنگی پیش از مراجعه الزامی می‌باشد.
زمان استفاده: از 1397/10/9 تا 1397/11/9
ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: ۸ الی ۲۳
روزهای سرویس‌دهی: با هماهنگی
شماره تلفن هتل بزرگ داریوش کیش: نمایش شماره تماس
آدرس: هرمزگان ، جزیره کیش ، میدان داریوش

توضیحات تکمیلی هتل بزرگ داریوش کیش

هتل بزرگ داريوش کيش

هتل بزرگ پنج ستاره داریوش کیش با سرمایه گذاری جناب آقای حسین ثابت و الهام از معماری باستانی تخت جمشید در زمینى به وسعت ۱۲۱۳۳۰ متر مربع در شمال شرق جزیره زیباى کیش نزديك به ساحل شرقی ساخته شده، این هتل یادآور معماری خاص و بی بدیل ایران باستان بوده با فضای مجذوب کننده و غرور آفرین دوران پادشاهی هخامنشی اقامتی خاطره انگیز و به یادماندنی را برای مسافران عزیز رقم خواهد زد. هتل دارای فضاهای گردشی، ورزشی و مدرن بی نظیریست که چشم هر بیننده ای را مسحور میکند، چشم انداز هتل داریوش به آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس خاطره ای به یادماندنی را در ذهن شما بر جای خواهد گذاشت.

نظرات
0 دیدگاه

اولین نفری باشید که برای این تخفیفان دیدگاه مینویسید

 

باشگاه انقلاب

بازیابی کلمه عبور
یا
با اکانت یاهو وارد شوید با اکانت گوگل وارد تخفیفان شوید با اکانت فیسبوک وارد تخفیفان شوید با اکانت توییتر وارد تخفیفان شوید

با موفقیت وارد تخفیفان شدید

برای اطلاع از تخفیفان‌های روزانه ایمیل خود را وارد کنید

برای اطلاع از تخفیفان‌های جدید مشترک تخفیفان شوید

اشتراک

اشتراک خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌های شهرتان آدرس ایمیل خود را وارد نمایید